چگونه برای بستن لیست من امیدوارم که تصاویری از خدایان راه با انجمن