ماشین یک گله پرسپولیس در دیدار تدارکاتی/ مسلمان غایب بود