کامل سد ثابت/به معنای واقعی کلمه به معنی آماده شدن دوباره بر روی نیمکت!