کمیته ویژه رئیس برای از حوادث ناخوشایند در پادگان.