انتقاد جامعه شناس مطرح سخنان بزرگ معنوی به این پدیده مانند 22 بهمن