کریمی است که به دنبال یک شماره دو در دهم تجربه آموزش