عکس ؛ نقی معمولی اینبار در کلینیک به استقلالی ها رسید!