(تصویر) پس از خلیل زاد روز از تمدید قرارداد با پرسپولیس