وعده پول و امارات متحده عربی قبایل آفریقایی با حضور خود در جنگ یمن