فراهم می کند که برای اجرای دستور موقت در تعرفه واردات خودرو