کرملین: این طرح در دیدار پوتین و روحانی در آینده نزدیک است که یک مجموعه