آنکارا: آمریکا ماهیت عملیات عفرین را یا نمی فهمد یا نمی خواهد بفهمد