این فرصت را به ثبت نام مجدد در انتخاب کارشناسی ارشد امروز به پایان می رسد.