۳۶۰ همان حزبی و۱۱ هرمیتی, اجتماعی, هزینه های آلودگی هوا از دستاوردهای فن آوری خودرو