سخت افزار کنترل نیز گرفتار یک حمله نرم افزارهای مخرب