اقدامات فعالیتâ € Œهای هستهâ € Œای ایران کاملا منطبق با برج