بهترین قدرت بانک ۲۰۱۸ : هر شارژر تلفن همراه بهتر است از بهره وری است ؟