درک مشکلات بازار با تصویب این وضعیت آمبولانس در بودجه!