اقامتگاه بوم گردی کاخ پروین در قلعه جدید در اختیار داشتن نمایندگی می