پروازهای شرکت هواپیمایی آسمان, هواپیمای ATR از فرودگاه آبادان لغو شده است