لینک, موفق, فک, زبان و دست و برش مصر 39 ساله در البرز