حماس: قاهره به جای قرار دادن غزه مرزها به قیمت یک ضربه پس از