انتقاد از بی توجهی به مدیریت بحران در برنامه قبلی توسعه