در نشست رهبران از هوش و انگلستان و فرانسه و آلمان چه اتفاقی می افتد ؟