کاخ سفید امضای مجلس به دولت برای افزایش قیمت انرژی