توضیحات دادستان تهران در مورد بازداشت تعدادی از متهمان به