دیدار حاتم کیا رئیس جمهور/ سخنان اشک آغشته حاتمی کیا در شیکاگو: