سوژه داغ باشگاه ” استقلال ” ؛ ” شفر ” استقلال را گزینه ای نان و آبدار می بیند