در مسجد دانشگاه یزد; مسجد با بلندترین مناره در جهان