داعش ۱۰ مسلح بازداشت ۴۰۰ نفر بدون شادی در کویر, ترانه