امکان مکالمه در ارتفاع کمتر از 4 کیلومتر وجود دارد که یک یادداشت / تلفن همراه آنتن در ارتفاع 2800 متر و هواپیما در ارتفاع 3400 متر