سازمان مدیریت بحران: مشاوره شهروندان در شرایط جدی گرفته شود