ثبات در برابر حریف برگزاری/ در مورد رویارویی تیم بحران