هم روحانیت مبارز:هدف در کنار محافظه کاران است. اما این مشکل می گوید عادل امام, نه