تاکید معاون رئیس جمهور بر سرمایه گذاری به جای اعطای وام در زمینه دانش پایه