افزایش تقاضا برای دلار در سال جاری / 9 یک شوک بزرگ به بازار ارز