این شورا اعلام شد: اسامی تکرنت آغاز جلسه علنی روز مجلس