توضیح برانکو به خبرنگاران گفت: در مورد از پرسپولیس!