اعتراض نمایندگان خوزستان به بودجه ای برای مقابله با گرد و غبار استان