انتقاد از نحوه اداره شورا و پیشنهادات بودجهâ € Œای/ما را "سوپرمن" می کند