انتقام از تروریست ها و اقتصاد مردم/ موقعیت امنیتی و قضایی ضبط.