مدرسه Pro رضا خان/ماجراجویی طول می کشد مختلف نواب صفوی, شاه ایران, یک دیکتاتور مانند احمدی نژاد كرديد