هنگامی که ایالات متحده امریکا و آلمان هم آن را غیر قابل تحمل می شود!