واکنش به جای یک ماه آیا به من(نگران) در اعتراض به E. حاتم جزئیات