تصویر; واکنش "کیف روش" اظهارات جنجالی "علی کریمی" در برنامه ۹۰