با پیاز از تشکیل لخته های خونی را برای جلوگیری از گرفتن