دایی: شرایط امروز سایپا نمی تواند در مقایسه با سال گذشته ؟ / مربی ربات نیست واکنش نشان ندهید!