رایگان حمل و نقل عمومی ، برنامه آلمان برای مقابله با آلودگی هوا