ساخت و ساز از یک آمریکایی پایگاه نظامی در نزدیکی مرز با ایران