"به خدا ما همچنین یک سیستم ما نیاز به حمایت دولت داریم"/ تهیه کننده فیلم که پس از لغو Majid al-مجید, و غیره. مجبور به فیلم سرعت انتشار آنها: "چرا ما را سر خود و این اندازه در اواخر انصراف از ...